Startavo Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ja (AKVA)
2019 vasario, 20d.

Va­sa­rio 15 die­ną Aly­taus mies­to te­at­re star­ta­vo iš­skir­ti­nis pro­jek­tas Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ja (AK­VA). Ši pro­jek­ti­nė ini­cia­ty­va – tai plat­for­ma, vyk­dy­sian­ti pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ pa­ren­gia­muo­sius dar­bus. Ji veiks kaip at­vi­ras nau­jo ti­po mo­ky­mo mo­de­lis, su­telk­sian­tis vie­tos kul­tū­ros ben­druo­me­nę ben­dram lai­kui ir erd­vei, ben­drai min­čiai ir prak­ti­kai me­ni­nia­me, so­cia­li­nia­me ar pilietiniame lau­ke.

 

Aka­de­mi­jos ati­da­ry­mo me­tu pri­sta­ty­tas stu­di­jų veik­lų pla­nas, da­ly­viai su­si­pa­ži­no su Aly­taus mies­to kul­tū­ros sek­to­riaus pro­ble­mo­mis ir iš­šū­kiais, taip pat įgy­ven­din­ti sie­kia­mais tiks­lais. Dau­giau nei 30 žmo­nių,

pri­klau­san­čių skir­tin­goms am­žiaus gru­pėms, dir­ban­čių įvai­rio­se pro­fe­si­nė­se sri­ty­se (ar­chi­tek­tai, tei­si­nin­kai, mo­ky­to­jai, stu­den­tai ir kt. – nuo gim­na­zis­to iki dok­to­ran­to), su­si­ti­ko vie­ni­ja­mi ben­dro tiks­lo: su­jun­giant kul­tū­ri­nę edu­ka­ci­ją, kū­ry­bą ir va­dy­bą pri­si­dė­ti prie Aly­taus mies­to kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo ge­ri­ni­mo.

 

Šio pro­jek­to su­ma­ny­to­jos ir va­do­vės aly­tiš­kės Ine­sa Pil­ve­ly­tė, Gi­ta­na Pin­ke­vi­čie­nė džiau­gė­si, kad aka­de­mi­ja pa­trauk­li ne tik kul­tū­ros sri­ties spe­cia­lis­tams, bet ir žmo­nėms iš ki­tų pro­fe­si­nių sri­čių. Tai ro­do žmo­nių įsi­trau­ki­mą ir su­si­do­mė­ji­mą.

 

Žmo­nių mei­lę ir pa­si­ry­ži­mą pri­si­dė­ti prie mies­to kul­tū­ros plėt­ros ro­do ir an­ke­to­se pa­čių da­ly­vių iš­sa­ky­tos min­tys. „Gy­ven­da­ma Lon­do­ne nie­ka­da ne­bu­vau ati­trū­ku­si nuo to, kas vyks­ta Aly­tu­je. No­rė­čiau skleis­ti

ge­rą­ją pa­tir­tį tarp­tau­ti­niu ly­giu, įdo­miau­sius pro­jek­tus pla­tin­ti ir kvies­ti pri­si­jung­ti tarp emig­ra­ci­jo­je esan­čių aly­tiš­kių, lie­tu­vių ben­druo­me­nių. Gy­ven­da­ma Lon­do­ne do­mė­jau­si vi­so­mis ino­va­ty­vio­mis idė­jo­mis,

lan­kiau­si šiuo­lai­ki­nio me­no pro­jek­tuo­se, mu­zie­juo­se ir kon­cer­tų sa­lė­se. Ma­nau, dau­ge­lis at­si­vež­tų idė­jų pra­vers po­pu­lia­ri­nant Aly­taus kul­tū­rą res­pub­li­ko­je“, – kal­bė­jo Mar­ti­na.

 

„Man tai yra svar­bu, nes la­bai mėgs­tu sa­vo mies­tą ir vi­sa­da di­džiuo­juo­si, jog esu aly­tiš­kis. Ma­nau, kad tai pui­ki pro­ga per­ei­ti į nau­ją kul­tū­ri­nį ly­gį“, – įsi­ti­ki­nęs Rin­dau­gas.

 

„Kai Aly­tus ga­vo ti­tu­lą tap­ti Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne 2022 me­tais, pa­ma­niau, tai pui­ki pro­ga iš­nau­do­ti dar dau­giau mies­to kul­tū­ri­nio po­ten­cia­lo, Aly­tu­je at­ras­ti kaž­ką nau­jo, o gal­būt tik pri­kel­ti tai, kas se­na, bet uni­ka­lu. Man la­biau­siai pa­ti­ko pro­jek­to idė­ja TIL­TAI, ypač til­tai į žmo­gų. Aly­taus te­at­ras, mu­zie­jus, bib­lio­te­ka yra kul­tū­ros šir­dis, ta­čiau no­ri­si, kad iš jos ar­te­ri­jo­mis kul­tū­ra te­kė­tų ar­čiau žmo­gaus. No­ri­si, kad

Aly­tu­je at­si­ras­tų kuo dau­giau gal­būt vi­sai ma­žų ar ne­ti­kė­tų kul­tū­ros pro­ce­sų – pa­ro­dų, me­no kū­ri­nių kaž­kur tie­siog dau­gia­bu­čių kie­muo­se ir ki­to­se ne­tra­di­ci­nė­se mies­to vie­to­se“, – min­ti­mis da­li­jo­si Do­vi­lė.

 

„Prieš 100 me­tų ką tik su­si­kū­ru­si Lie­tu­vos vals­ty­bė bu­vo pa­veik­ta kul­tū­ri­nio vir­smo, ku­rį lė­mė de­mo­kra­tijos įtvir­ti­ni­mas (pri­im­ta LR Kon­sti­tu­ci­ja, Tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos įsta­ty­mas, kiek anks­čiau – 1919 me­tais – mo­te­rims su­teik­ta pa­sy­vio­ji ir ak­ty­vio­ji rin­ki­mų tei­sė ir pan.). Aš ti­kiu šių pro­ce­sų re­in­kar­nacija mū­sų re­gio­ne ly­giai po 100 me­tų. At­si­ku­rian­ti Aly­taus si­na­go­ga, ge­le­žin­ke­lio til­to per Ne­mu­ną at­gi­mi­mas Bal­tą­ja ro­že, ak­ty­vūs vi­suo­me­ni­niai sam­bū­riai (pa­vyz­džiui, Pa­sau­lio aly­tiš­kių) – vi­sa tai tar­si de­ja vu apie mū­sų ver­ty­bes ir sa­vi­ver­tę“, – tei­gė Kle­men­ti­na.

 

AK­VA tiks­las – kul­tū­ros va­dy­bi­nin­kų (esa­mų ir bū­si­mų) pa­ieš­ka, su­do­mi­ni­mas ir įtrau­ki­mas. Ant­ra­sis sie­kis – su­ar­tė­ti su mies­tu ir re­gio­nu: mo­ky­tis ir kur­ti so­cia­li­nius me­no pro­jek­tus, įtrau­kiant į kul­tū­ri­nius

pro­ce­sus vie­ti­nę ben­druo­me­nę.

 

Nu­ma­to­mas re­zul­ta­tas: pro­jek­to da­ly­viai įgis kom­pe­ten­ci­jas ug­dan­čių kul­tū­ros va­dy­bos ži­nių. At­ei­ty­je jie taps pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ ko­man­dos na­riais ar am­ba­sa­do­riais, telk­sian­čiais Aly­taus mies­to bei re­gio­no ben­druo­me­nę ben­drai veik­lai.

 

AK­VA – gurkš­nis kul­tū­ros op­ti­mis­tams.

AK­VA – iš­troš­ku­siems ži­nių, kū­ry­bos ir veik­los.

AK­VA – tie­siog my­lin­tiems Aly­tų.